Hitachi Fluorescence Spectrophotometers

Hitachi Fluorescence Spectrophotometers


  • Spectrophotometers
  • Hitachi Fluorescence Spectrophotometers

    Единствената, уникатна високо ефективна дифракциона решетка и системот за детекција со ниско ниво на шум овозможуваат мерење на многу ниски концентрации, што од друга страна овозможува систем кој ефикасно може да мери многу мали количини на некоја содржина во примероците.

    Измерениот интензитет на флуоресценција се прикажува во опсег од 0.001 до 9999. Дури и со многу низок интензитет на флуоресценција, може да се постигне супериорен однос на калибрација, така што и многу мали количини на флуоресцини од ред на величина 1 x 10-12 mol/L можат да се детектираат.

    Како што е прикажано овде, моделите F-7000 и F-2710 овозможуваат супериорен однос на калибрација со коефициент на детерминација од 0.9990 во многу низок опсег од ред на величина 1 x 10-12 to 1 x 10-10 mol/L

    Брошура