Hitachi UPLC ChromasterUltra Rs

Hitachi UPLC ChromasterUltra Rs


  • Hitachi Chromaster
  • Hitachi UPLC ChromasterUltra Rs

    Новиот UPLC инструмент, дизајниран за новата ера, се појави за да даде неопходна и безрезервна поддршка на Вашите анализи. Произведен е за да даде одговор на прашањата на сосема нов начин. Тој ја визуелизира иднината без предрасуди. Остварувањето на високата резолуција и чувствителност се постигнува со напредни технологии. Смелиот пристап резултираше со појавата на ChromasterUltra Rs.

    Иднината на UHPLC започнува овде и сега.

    Брошура