Чистење

Чистење


  • Cleaning
  • Наслагите во системите за вода, особено кај топлинските изменувачи, резултираат со значително намалување на преносот на топлина, мала ефикасност и губење на ладилниот капацитет на системите. Кај некои системи, по одреден период на работа без третман на водата или пак со несоодветен третман, потребно е чистење.

    За таа цел ICL Water Solutions нуди киселински, базни и неутрални средства за отстранување на наслаги, корозија и нечистотии.

    Прочитај повеќе