Третман на Мембрани

Третман на Мембрани


  • Membrane-Treatments
  • Мембранските единици стануваат се позначајни во делот на предтретман на водата. Најраспространета технологија од ваков тип е реверзната осмоза. Неретко тие се соочуваат со проблеми како наслаги од бигор и биолошки наслаги, па поради тоа потребно е често да се сервисираат што одзема многу време и создава големи трошоци.

    Нашата програма за третман е специјално дизајнирана за единици како ултрафилтрација, нанофилтрација и реверзна осмоза и овозможува отстранување и превенција од појавата на наслаги.

    Повеќе