Процесни Хемикалии

Процесни Хемикалии


  • Process-Chemicals
  • ICL Water Solutions снабдува нафтени рафинерии и петрохемиски постројки со сите потребни хемиски адитиви кои се користат директно во процес, за да се справат со проблеми предизвикани од содржината на суровата нафта и нејзините меѓуфазни продукти. Кај нафтените рафинерии и петрохемиските постројки целта е да се подобри ефикасноста и да се оптимизира производниот капацитет.

    Дополнително нашите процесни хемикалии вклучуваат специфични продукти наменети за постројки за кокс ( производство на кокс од јаглен) како што се агенси за затворање и обложување со цел да се минимизираат разорните емулзии, да се продолжи животниот век на опремата и да се зголеми продуктивноста.

    Прочитај повеќе