Ладилна и Процесна Вода

Ладилна и Процесна Вода


  • Cooling-Process-Water
  • Оптималниот пренос на топлина е примарна цел на сите системи кои се ладат со вода. Наслагите, корозијата како и биолошките наслаги негативно влијаат на преносот на топлина. За таа цел ICL Water Solutions развива наменски решенија за ладилни и процесни водени системи, често пати базирајки се на комбиниран третман за заштита од наслаги, инхибиција на коризија и превенција од појава на биолошки наслаги.

    Прочитај повеќе