Базени

Базени


  • Swimming-Pool-Water
  • ICL Water Solutions нуди широк спектар на продукти за третман на вода во базени. Овие продукти ја имаат докажано својата ефикасност низ годините. Продуктите наменети за третман на базенска вода Ви даваат можност да одберете своја програма за одржување и Ви обезбедува хигенски исправна вода во базенот без опасност по човековото здравје.

    Третманот на вода кај базени за пливање е предмет на регулативи и стандарди. Неопходно е третманот да биде во согласност со локалните прописи. За таа цел ICL Water Solutions може да обезбеди соодветна техничка поддршка.

    Прочитај повеќе